BUREAU VAN DEN BROECK

 

Home

 

VeiligheidscoŲrdinatie

 

EPB

 

Ventilatieverslag

 

Expertises

 

Prijsaanvraag

 

Contact

 

 

ENERGIEPRESTATIE BINNENKLIMAAT (EPB)

 

Veelgestelde vragen:

 

● Wanneer heb ik een verslaggever nodig?

● Wat is het E-peil?

● Wat is het K-peil?

● Wat is het S-peil?

● Wat zijn U- en R-waarden?

● Welke procedure moet gevolgd worden?

Het bouwproces, van ontwerp tot afwerking, kan onderverdeeld worden in vier fases:

 

De ontwerpfase

Energiezuinig bouwen en verbouwen start met de eerste pennentrek van de architect. Het is belangrijk om tijdens deze fase al rekening te houden met de opgelegde eisen inzake isolatie, energieprestatie en ventilatie.
Samen met de architect kunt u, als bouwer of verbouwer, bespreken welke combinatie van maatregelen en materialen het best gebruikt wordt.

De architect integreert de gekozen maatregelen en materialen in de documenten (plannen) van het bouwaanvraagdossier en in de lastenboeken.

 

De startfase

Als bouwer of verbouwer bent u de houder van de stedenbouwkundige vergunning en wordt u de 'aangifteplichtige' voor de energieprestatieregelgeving.

Acht dagen voor de start van de werkzaamheden moet u een 'verslaggever' aanstellen. Dat kan zowel de ontwerpende architect van de woning zijn als een andere architect of ingenieur.

Door middel van een elektronische startverklaring, deelt de verslaggever de startdatum van de werkzaamheden, gegevens over het bouwproject, de aangifteplichtige, de architect en zichzelf, mee aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Vervolgens ontvangt de verslaggever een afdruk van de startverklaring. Dat document wordt ondertekend door de aangifteplichtige, de architect en de verslaggever. De verslaggever houdt het ondertekend document bij.

 

De uitvoeringsfase

Tijdens het uitvoeren van de werken houdt de verslaggever nauwkeurig alle zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beÔnvloeden.

In deze fase behoudt u de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen.

Als de architect merkt dat er een risico ontstaat (door een slechte keuze van materiaal of installatie) voor het voldoen van de woning aan de EPB-eisen, moet hij dit melden aan u en de verslaggever.

 

De ingebruikname van het gebouw of gebouwdeel of einde van de werken

Als aangifteplichtige moet u aantonen dathet gebouw(deel) voldoet aan de energieprestatieregelgeving.

De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen,... Voor deze berekening gebruikt hij/zij het softwarepakket van de overheid.

Dat moet uiterlijk gebeuren zes maanden na de eerste van de volgende twee data:

-       datum van de ingebruikname;

-       datum van het beŽindigen van de vergunningsplichtige werken van het gebouw(deel)

en zeker binnen de vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of het neerleggen van de melding.

Let op: de EPB-aangifte kan in principe slechts eenmaal definitief worden ingediend.

Extra energiebesparende voorzieningen kunnen enkel mee opgenomen worden in de definitieve EPB-aangifte als ze binnen de wettelijke termijn van zes maanden vallen ťn als de definitieve EPB-aangifte nog niet is ingediend.

Af te leveren document: de definitieve EPB-aangifte.

Bij de indiening ontvangt de verslaggever, automatisch, een afdruk van de aangiftebundel. Dit wordt ondertekend overhandigd aan de aangifteplichtige, die de documenten gedurende 10 jaar bijhoudt.

Af te leveren document: het energieprestatiecertificaat (EPC bouw)

Bij gebouwen waarvoor een E-peil wordt berekend, wordt gelijktijdig met de EPB-aangifte een EPC bouw opgemaakt.

Geldt er geen E-peileis voor het project, dan maakt dit EPC geen deel uit van de aangifte.

 

● Waaruit bestaat de EPB-aangifte?

● Wat gebeurt er als ik geen EPB-aangifte indien?